ВИДОВЕ КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ

Комбинираните фуражи включват само концентрирани фуражи и фуражни добавки. Според това, каква част от дневната дажба представляват, комбинираните фуражи са пълноценни, допълващи протеинови концентрати.

Пълноценни комбинирани фуражи

Пълноценните комбинирани фуражи задоволяват нуждите на животните от всички хранителни вещества. Пълноценни комбинирани фуражи се произвеждат само за непреживните животни.

Допълващи комбинирани фуражи

Допълващи комбинирани фуражи се добавят заедно с други основни фуражи и имат за задача да допълнят недостигащите хранителни вещества. Типични в това отношение са комбинираните фуражи за преживни животни. Основните фуражи за тях са сеното и силажът. Чрез комбинирания фураж се дават само концентрираните фуражи и добавките.

У нас протеиновите концентрати се наричат още белтъчно-биоконцентратни смески (ББС). Предназначени са да допълнят (балансират) дажба от обемисти и зърнени фуражи. Редица ферми освен обемистите си произвеждат и зърнените фуражи. От друга страна, делът на зърното в дажбите често е много голям. За да се спести транспортът на зърното до фуражния завод и обратно, то не се включва в комбинирания фураж. Следователно белтъчно-биоконцентратни смески съдържат съставките, които се купуват от фермата. Белтъчно-биоконцентратните смески са още по-малка част от дажбата, отколкото допълващият комбиниран фураж.

Според категорията животни, за които са предназначени, комбинираните фуражи се делят на млекозаместители, престартери, стартери, гроуери и финишери.

Млекозаместители

Млекозаместителите са предназначени за ранно отбити агнета, телета, малачета и козлета. Млекозаместителите съдържат главно сухо отсметанено мляко, суха мътеница, мазнини, минерални, витаминни и антибиотични добавки.

Престартери

Престартерите са предназначени за прасета и пилета в най-ранна възраст (подобно на млекозаместителите при телетата). Престартерите съдържат лесноусвоими и висококачествени фуражи, минерални и витаминни добавки, антибиотици и други лекарствени средства за профилактика от заболявания.

Стартерни (начални) смески
Стартерни смески се дават заедно с млякото или млекозаместителите и непосредствено след отбиването. При прасетата и пилетата се дават след престартерния период.

Гроуери (растежни смески)

Гроуерите са комбинирани фуражи за периода на интензивен растеж.

Финишерни (завършителни) смески
Финишерни смески са предназначени за последния период при угояване на животните.

Гранулиране на комбинираните фуражи

Във фуражните заводи освен пречистване, смилане, точно дозиране и добро смесване на отделните съставки може да се извърши и гранулиране на комбинираните фуражи. С гранулирането се увеличава плътността на фуража, избягват се разпрашването и разсортирването на частиците при транспорт, улеснява се манипулирането (товарене, разтоварване, поднасяне на животните) с фуража, подобрява се консумацията и се повишава продуктивността на животните.

Гранулирането може да се прилага за всички комбинирани фуражи. Ефектът от използване на гранулирани на комбинирани фуражи е най-добър при пилета бройлери и малки прасета.